Support via Liberapay

Кreiranje Gantt grafikona izvozom do TaskJuggler

{{Nazad do Workq”s indeksa index}}

Thanks to Jovana Milutinovich (jovanam AT webhostinggeeks DOT com) for the translation.

Uvod

Org mod је odličan dodatak za projektno planiranje , kao što je Peter Jones pokazao u svom članku o projektnom planiranju. On prvo podeli projekat na karakteristike i zadatke, zatim procenjuje efekt i trud i iz toga prezentuje projektni plan. U ovom vodiču ćemo ići još jedan korak napred, dodelićemo resurse zadacima, zatim napraviti raspored zadataka i kreirati odgovarajući gantt grafikon za ovaj projekat.

Koristićemo TaskJuggler da bi rukovodili sa rasporedom zadataka, nivelisanjem izvora i kreiranjem bezbroj grafikona (kao Gantt grafikoni) za vašu mušteriju na vašem Pointy-haired Boss.

Planirajte svoj projekat

Startujete kao i obično tako što se projekat podeli na zadatke. Hajde da uzmemo sledeći primer gde imamo da kreiramo projetak u vezi sa računovodstvom (softver):

* Accounting Software
,
** Specification
,
** Software Development
*** Database coupling
*** Back-End Functions
*** Graphical User Interface
,
** Software testing
*** Alpha Test
*** Beta Test
,
** Manual
,
** Milestones
*** Project start
*** Technology Preview
*** Beta version
*** Ship Product to Customer

Proceniti napor

Sada kada ste odgonetnuli zadatke, vreme je da procenimo napor za svaki pojedinačni zadatak. Koristeći kolonu pregleda ovo može da se završi vrlo efikasno i brzo. Takođe , pomaže da se definišu COLUMNS i standardne vrednosti za “Effort property” kao što je pokazano na sledećoj slici:

effort-estimation.png
Figure 1: Procenjujemo napor pomoću kolone pregleda

Rezultat vašeg projekta Org moda će izgledati nešto slično kao sledeće:

#+PROPERTY: Effort_ALL 2d 5d 10d 20d 30d 35d 50d
#+COLUMNS: %70ITEM(Task) %Effort
,
* Accounting Software
,
** Specification
,  :PROPERTIES:
,  :Effort:  20d
,  :END:
,
** Software Development
,
*** Database coupling
,  :PROPERTIES:
,  :Effort:  20d
,  :END:
,
*** Back-End Functions
,  :PROPERTIES:
,  :Effort:  30d
,  :END:
,
*** Graphical User Interface
,  :PROPERTIES:
,  :Effort:  35d
,  :END:
,
** Software testing
*** Alpha Test
,  :PROPERTIES:
,  :Effort:  5d
,  :END:
,
*** Beta Test
,  :PROPERTIES:
,  :Effort:  20d
,  :END:
,
** Manual
,  :PROPERTIES:
,  :Effort:  50d
,  :END:
,
** Milestones
*** Project start
*** Technology Preview
*** Beta version
*** Ship Product to Customer

Generisati Gantt grafikone

Sada, pre nego što eksportujete projekat do TaskJuggler-a, treba da kažete izvozniku na kom drvetu može pronaći zadatke. Ovo radite tako što dodajete tag do taskjuggler_project do člana “Accounting Softvare"1. Uradite ovo pomeranjem do “Accounting Softvare” naslova i kucajte sledeće:

C-c C-c taskjuggler_project RET

Оvo vam dozvoljava da imate i druge članove za ovaj projekat kao što su uvod i opšte napomene.

Za izvoz projekta do TaskJuggler-a jednostavno ukucajte sledeće:

M-x org-export-as-taskjuggler-and-open

Оvo će vam otvoriti projekat u TaskJuggler-u kao što je i prikazano ispod.

TaskJugglerUI1.png
Figure 2: Gantt grafikoni u TaskJuggler-UI

Kako nismo dodelili nijedan resurs za rad na ovom projektu, izvoznik pretpostavlja da ćete vi biti ti koji rade na projektu i dodeliće sve zadatke vama. Zadatak je serijalizovan, tj. izlazi u serijama tako da nećete imati da radite mnogo posla u isto vreme i resursi će biti nivelisani.

Dodeljivanje resursa

Sledeći korak je da napravite listu svih resursa koji rade na projektu i dodeliti im zadatke. Kreirajte član za svaki resurs. Možete grupisati resurse kreiranjem hijerarhije. Označite drvo resursa sa oznakom taskjuggler_resource tako da izvoznik zna gde da gleda za resurs definicije2.

* Resources                      :taskjuggler_resource:
** Developers
,  :PROPERTIES:
,  :resource_id: dev
,  :END:
*** Paul Smith
,  :PROPERTIES:
,  :resource_id: paul
,  :END:
*** Sébastien Bono
,  :PROPERTIES:
,  :resource_id: seb
,  :END:
*** Klaus Müller
,
** Others
*** Peter Murphy
,  :PROPERTIES:
,  :resource_id: doc
,  :END:
*** Dim Sung
,  :PROPERTIES:
,  :resource_id: test
,  :END:

Kao što ćete i primetiti, takođe sam dodao resource_id properties za neke resurse (grupe resursa). Koristiću te identifikatore za dodelu resursa zadacima. Izvoznik će kreirati jedinstveni ids za resurse automatski3, ali ako želite da koristite kratke forme bolje je da definišete resource_id properties za vaše resurse. Ovo će vam takođe omogućiti da definišete standardne vrednosti za dodelu kao što sledi:

#+PROPERTY: allocate_ALL dev doc test

Najlakši način za dodeljivanje resursa, je ponovo kolumna pregleda. Nema potrebe za dodeljivanjem resursa za svaki zadatak, jer je dodeljivanje nasledno u TaskJuggler4. Primetićete na ekranu ispod da neki zadaci imaju više nego jedan resurs dodeljen. TaskJuggler će izračunati trajanje svakog zadatka, baziranom na naporu i resursu koji rade na ovom zadatku.

assign-resources.png
Figure 3: Dodeljivanje resursa

Ako sada izvezemo projekat videćemo da je TaskJuggler organizovao neke zadatke paralelno (jer postoji nekoliko resursa koji mogu raditi paralelno). Pogledajte sliku ispod:

TaskJugglerUI2.png
Figure 4: Gantt grafikoni sa višestrukim resursima

Očigledno moramo da definišemo zavisnosti između zadataka.

Odrediti zavisnosti

Ima nekoliko načina za definisanje zavisnosti između zadataka. Kada dolaze iz Org mod pozadine, vi ćete verovatno želeti da ih definišete koristeći postrojenja obezbeđena od strane Org moda, koji su ili:

 • The ORDERED imovina koja vam dozvoljava i navodi vas da dečiji zadaci moraju biti kompletirani po tome kako se pojavljuju
 • The BLOCKER imovina, koja vam dozvoljava i navodi vas da zadatak zavisi od
  • od prethodnog siblinga (prethodni-sibling)
  • od bilo kog drugog zadatka, startujući task_id property od prethodnika

Ponovo, ovo je verovatno najlakši način za definisanje zavisnosti koristeći kolumnu pregleda kao što je prikazano na ekranu ispod:

define-dependencies.png
Figure 5: Definisanje zavisnosti korišćenjem kolumne pregleda

Na kraju, takođe postoji i zavisnost imovine koja je u korespodenciji sa TaskJuggler terminologijom. Može se koristiti na isti način kao BLOCKER imovina. Ovo je ilustrovano ispod gde je uzet primer “Softvare Development” koji je blokiran od strane zadatka “Specification”, gde mora da čeka dok se specifikacija ne završi. Zadatak “Softvare Development” je definisan kao ORDERED, i svi podzadaci moraju biti kompletirani u sekvencama. Drugi primer je prekretnica “Ship Product to Customer” koji čeka dok se ne završe Beta i Ručni test.

#+PROPERTY: Effort_ALL 2d 5d 10d 20d 30d 35d 50d
#+PROPERTY: allocate_ALL dev doc test
#+COLUMNS: %30ITEM(Task) %Effort %allocate %BLOCKER %ORDERED
,
* Accounting Software                  :taskjuggler_project:
,
** Specification
,  :PROPERTIES:
,  :Effort:  20d
,  :BLOCKER: start
,  :allocate: dev
,  :END:
,
** Software Development
,  :PROPERTIES:
,  :ORDERED: t
,  :BLOCKER: previous-sibling
,  :priority: 1000
,  :allocate: dev
,  :END:
,
*** Database coupling
,  :PROPERTIES:
,  :Effort:  20d
,  :END:
,
*** Back-End Functions
,  :PROPERTIES:
,  :Effort:  30d
,  :task_id: back_end
,  :END:
,
*** Graphical User Interface
,  :PROPERTIES:
,  :Effort:  35d
,  :allocate: paul, seb
,  :END:
,
** Software testing
,  :PROPERTIES:
,  :ORDERED: t
,  :BLOCKER: previous-sibling
,  :allocate: test
,  :END:
*** Alpha Test
,  :PROPERTIES:
,  :Effort:  5d
,  :task_id: alpha
,  :END:
,
*** Beta Test
,  :PROPERTIES:
,  :Effort:  20d
,  :task_id: beta
,  :allocate: test, paul
,  :END:
,
** Manual
,  :PROPERTIES:
,  :Effort:  50d
,  :task_id: manual
,  :BLOCKER: start
,  :allocate: doc
,  :END:
,
** Milestones
*** Project start
,  :PROPERTIES:
,  :task_id: start
,  :END:
,
*** Technology Preview
,  :PROPERTIES:
,  :BLOCKER: back_end
,  :END:
,
*** Beta version
,  :PROPERTIES:
,  :BLOCKER: alpha
,  :END:
,
*** Ship Product to Customer
,  :PROPERTIES:
,  :BLOCKER: beta manual
,  :END:
,
,
* Resources                      :taskjuggler_resource:
** Developers
,  :PROPERTIES:
,  :resource_id: dev
,  :END:
*** Paul Smith
,  :PROPERTIES:
,  :resource_id: paul
,  :END:
*** Sébastien Bono
,  :PROPERTIES:
,  :resource_id: seb
,  :END:
*** Klaus Müller
,
** Others
*** Peter Murphy
,  :PROPERTIES:
,  :resource_id: doc
,  :limits:  { dailymax 6.4h }
,  :END:
*** Dim Sung
,  :PROPERTIES:
,  :resource_id: test
,  :END:

Ако izvozite primer iznad, TaskJuggler će napraviti raspored zadataka kao što je pokazano na ekranu ispod.

TaskJugglerUI3.png
Figure 6: Gantt grafikoni za zavisnostima

Takođe TaskJuggler će vam dati pregled koliko će uposleni biti resursi i na čemu rade. Pogledajte ispod sliku:

resource-graph.png
Figure 7: Grafikon upotrebe resursa

Na posletku, možete generisati good-lookin project plans u PDF fajlove štampanjem iz TaskJuggler-a.Ovo će usrećiti svakog pointy-haired Boss.

Export of other properties

Obično, izvoznik upisuje imovinu člana koja je već poznata TaskJuggler-u (kao smene, bukiranja, efikasnost, start, knjiženje,odgovornost, reference, raspored, trajanje, prekretnica, beleške, kraj, itd… za zadatke) kao i TaskJuggler fajlu.

Оstala svojstva kao kompletnost ili prioritet su izvedene iz obuhvatnih informacija iz Org mod fajla. TODO izjava je pravi primer kompletnosti. Prioritet zadatka će biti determinisan kroz prioritet cookie.

Footnotes:

1

Možete kustomizirati tagove.

2

Оpet, naravno, ovaj tag može biti kustomiziran.

3

Preko downcasing naslova, zamene ne-ascii znakova sa “ i biranjem prve reči kao da je jedinstvena.

4

U TaskJuggler-u dodeljivanja su kumulativna, izvoznik međutim, dodaje neke kodove tako da su nasleđena dodeljivanja ignorisana kada se eksplicitno dodeljuju resursu.

Documentation from the orgmode.org/worg/ website (either in its HTML format or in its Org format) is licensed under the GNU Free Documentation License version 1.3 or later. The code examples and css stylesheets are licensed under the GNU General Public License v3 or later.